Ważna motywacja do zwiększania wydajności w organizacji

Motywacja to proces, który wpływa na działanie ludzi i określa efektywność organizacyjną. Wszystkie obiekty mogą zostać zmarnowane, jeśli pracownicy nie są odpowiednio zmotywowani.

Znaczenie motywacji można ocenić na podstawie następujących czynników:

1. Zaspokojenie potrzeb:

Motywacja pomaga w zaspokajaniu indywidualnych i grupowych potrzeb pracowników. Powoduje to dobrowolną współpracę i koordynację pracowników, a cele organizacji można łatwo osiągnąć.

2. Satysfakcja zawodowa:

Kiedy pracownicy są odpowiednio zmotywowani, wykorzystują swoje umiejętności i wiedzę do maksymalnej zdolności do pokazywania kierownictwu lepszych wyników. Promuje to poczucie zadowolenia z pracy wśród pracowników. W ten sposób można skutecznie wdrażać polityki i plany organizacji.

3. Produktywność:

Motywacja powoduje wzrost produktywności, ponieważ jej podstawowym celem jest osiągnięcie celów przedsiębiorstwa. Pracownicy osiągają najlepsze wyniki, co pomaga zwiększyć produktywność organizacji.

4. Zmniejszenie rotacji siły roboczej i absencja:

Jednym z najważniejszych czynników motywujących jest to, że pracownicy wolą pozostać w organizacji, redukując w ten sposób rotację pracy do minimum. Podobnie zmotywowani pracownicy mają tendencję do bycia regularnymi, a problem nieobecności jest również zminimalizowany.

5. Akceptacja zmian organizacyjnych:

Zmiany technologiczne zachodzące w tym świecie przyniosły rewolucyjne zmiany po stronie produkcji. Zasadniczo pracownicy opierają się tym zmianom, ale z właściwą motywacją akceptują te zmiany, dzięki czemu organizacja jest zgodna z innymi konkurencyjnymi problemami.

6. Zwiększenie wszechstronnej wydajności:

Tarcie między pracownikami, a także między kierownictwem a pracownikami ulega znacznemu ograniczeniu, co skutkuje wszechstronną wydajnością. Pomaga w zmniejszaniu strat, wypadków, skarg i zażaleń.

Koło motywacji, które pomaga w ogólnej efektywności, działa w następujący sposób:

Chce → Potrzebne → Motywy → Pomagane przez motywację → Działania → Cele → Wydajność.