Efektywny zespół: znaczenie, cechy i znaczenie - wyjaśnione!

Przeczytaj ten artykuł, aby poznać znaczenie, cechy i znaczenie efektywnych zespołów.

Znaczenie skutecznych zespołów:

Chociaż termin "zespół" jest często używany w dowolnej grupie, ale grupy i zespoły to nie to samo. "Grupą roboczą jest wiele osób, które zazwyczaj zgłaszają się do wspólnego przełożonego i mają interakcje twarzą w twarz, które w pewnym stopniu współzależne są w wykonywaniu zadań w celu osiągnięcia celów organizacyjnych."

Wydajność grupy roboczej to, co jej członkowie robią indywidualnie. Przedstawienie jest tylko podsumowaniem indywidualnego wkładu każdego członka grupy. W grupie nie ma pozytywnej synergii, która spowodowałaby ogólny poziom wydajności większy niż suma nakładów.

Z drugiej strony wyniki zespołu obejmują zarówno wyniki indywidualne, jak i zbiorowe. Zespół roboczy tworzy pozytywną synergię poprzez skoordynowane wysiłki. Wydajność grupy w zespole pracowniczym jest większa niż suma wyników indywidualnych. W związku z tym zespół jest formą grupy, ale ma pewne cechy w większym stopniu niż zwykłe grupy, w tym większe zobowiązanie do celu grupowego i wyższy stopień współzależności i interakcji.

Według Jona Katzenbacha i Douglasa Smitha: "Zespół to niewielka liczba osób z uzupełniającymi się umiejętnościami, które są zaangażowane we wspólny cel, zestaw celów wydajności i podejście, za które oboje odpowiadają sobie wzajemnie."

"Każda grupa robocza, której indywidualne wysiłki skutkują wydajnością większą niż suma poszczególnych wejść, nazywa się zespołem roboczym."

Wszystkie grupy nie są zespołami. Powyższe definicje pomagają nam rozróżnić te dwa pojęcia.

Charakterystyka efektywnych zespołów:

Rensis Likert i Douglas McGregor byli jednymi z pierwszych pisarzy, którzy zwrócili uwagę na znaczenie funkcjonowania zespołu. Zidentyfikowali niektóre cechy dobrze działających efektywnych zespołów.

Listy cech McGregora są następujące:

1. Atmosfera jest spokojna, wygodna i nieformalna.

2. Zadanie zespołu jest dobrze rozumiane i akceptowane przez członków.

3. Członkowie dobrze się słuchają, a dyskusja, w której uczestniczy większość członków, jest bardzo ważna.

4. Ludzie wyrażają zarówno swoje uczucia, jak i pomysły.

5. Konflikty i spory są obecne, ale koncentrują się wokół idei i metod, a nie wokół osobowości i ludzi.

6. Grupa jest świadoma własnych działań.

7. Decyzje zwykle opierają się na konsensusie, a nie na większości głosów.

Gdy podejmowane są działania, jasne zadania są podejmowane i akceptowane przez członków.

Gdy wszystkie te cechy istnieją, oznacza to, że zespół pomyślnie realizuje swoją misję i jednocześnie zaspokaja osobiste i interpersonalne potrzeby członków.

W późniejszych etapach wielu pisarzy i badaczy zbudowało swoje prace na podstawie prac McGregora, Likerta i innych.

Glenn Parker opracował podobną listę charakterystyk skutecznych zespołów, a następnie jego cechy:

1. Jasny cel (zdefiniowana i zaakceptowana wizja, misja, cel lub zadanie oraz plan działania).

2. Informalność (nieformalna, wygodna i zrelaksowana.)

3. Udział (dyskusja i wszyscy zachęcani do udziału).

4. Słuchanie (członkowie używają skutecznych technik słuchania, takich jak zadawanie pytań, parafrazowanie i streszczanie).

5. Cywilizowany spór (zespół jest zadowolony z braku porozumienia, nie unika, nie wygładza ani nie tłumi konfliktu).

6. Podejmowanie decyzji w oparciu o konsensus (istotne porozumienie poprzez dokładną dyskusję, unikanie głosowania).

7. Otwarta komunikacja (uczucia są uzasadnione, kilka ukrytych programów).

8. Jasne role i zadania w pracy (jasne oczekiwania i praca równo podzielona.)

9. Współdzielone przywództwo (podczas gdy istnieje formalny lider, każdy ma udział w skutecznym zachowaniu przywódczym).

10. Stosunki zewnętrzne (zespół zwraca uwagę na rozwój relacji zewnętrznych, zasobów, wiarygodności itp.)

11. Różnorodność stylów (zespół ma szerokie spektrum umiejętności grupowych i zadań).

12. Samoocena (zespół okresowo zatrzymuje się, aby sprawdzić, jak dobrze działa.)

Wszystkie powyższe cechy przyczyniają się do stworzenia efektywnego zespołu. Możemy dalej rozróżniać efektywne zespoły i zespoły o wysokich osiągach. Wysokowydajne zespoły mają te same cechy, ale w większym stopniu. Katzenbach i Smith twierdzą, że silne osobiste zobowiązanie wobec siebie nawzajem, zaangażowanie w rozwój organizacyjny i sukces, wyróżnia zespoły o wysokich osiągach od efektywnych zespołów.

Znaczenie drużyn:

Następne pytanie brzmi: dlaczego zespoły stały się tak popularne? Dowody naukowe sugerują, że zespoły zazwyczaj przewyższają osoby, gdy wykonywane zadanie wymaga wielu umiejętności, osądu i doświadczenia. Zespoły są skutecznym sposobem zarządzania w celu demokratyzacji ich organizacji i zwiększenia motywacji pracowników.

Eksperci są zgodni, że następujące korzyści podstawowe mogą wynikać z wprowadzenia zespołów roboczych:

1. Lepsza motywacja pracowników:

Zespoły robocze pomagają zwiększyć motywację pracowników. Ponieważ zespoły robocze zachęcają pracowników do angażowania się, dzięki temu praca jest bardziej interesująca i spełnia potrzeby społeczne pracowników. Osoby pracujące w obecności innych osób prawdopodobnie osiągają lepsze wyniki. Ludzie będą pracować ciężej i wkładać wiele dodatkowych wysiłków, aby pozostać w dobrych łaskach zespołu.

2. Pozytywna synergia:

Zespoły mają potencjał, aby tworzyć wysoki poziom wydajności dzięki pozytywnej synergii przez nich stworzonej. Wydajność w postaci wydajności jest zasadniczo czymś więcej niż sumą nakładów w postaci wysiłków pracowników. Wadą jest również pozytywna synergia. Czasami kierownictwo ucieka się do redukcji personelu, aby wykorzystać pozytywną synergię, aby uzyskać taką samą lub większą wydajność od mniejszej liczby osób.

3. Zaspokojenie potrzeb społecznych:

Człowiek jest zwierzęciem społecznym. Zawsze odczuwa potrzebę przynależności. Zespoły mogą zaspokoić tę potrzebę pracowników, zwiększając interakcje między pracownikami i tworząc poczucie braterstwa i przyjaźni pomiędzy członkami zespołu. Tacy pracownicy są zawsze w lepszej pozycji, aby poradzić sobie ze stresem i cieszą się bardziej swoją pracą.

4. Zaangażowanie w cele zespołu:

Zespoły zazwyczaj rozwijają wspólny cel, zaangażowanie w ten cel i osiągają konkretne cele. Wszystko to w połączeniu z presją społeczną wywieraną przez zespół; powodują wysoki stopień zaangażowania w realizację wspólnych celów zespołowych. Poszczególni członkowie podsuwają swoje indywidualne cele do wspólnych celów grupy.

5. Lepsza komunikacja organizacyjna:

Ponieważ zespoły zachęcają do interakcji, doprowadzą do poprawy komunikacji. W przypadku zespołów zarządzanych samodzielnie tworzone są zależności interpersonalne, które wymagają od członków współdziałania znacznie więcej niż wtedy, gdy pracują samodzielnie. Krzyżowe zespoły funkcjonalne tworzą zależności między funkcjami i zwiększają komunikację w całej organizacji.

6. Korzyści z rozszerzonego szkolenia zawodowego:

Wdrażanie pracy zespołowej zawsze prowadzi do poszerzonego szkolenia zawodowego. Dzięki temu szkoleniu pracownicy budują swoje umiejętności techniczne, decyzyjne i interpersonalne.

7. Elastyczność organizacyjna:

Kierownictwo stwierdziło, że zespoły są bardziej elastyczne i reagują na zmiany wydarzeń niż tradycyjne działy lub inne formy stałych grup. Zespoły mają możliwość szybkiego składania, wdrażania, ponownego ustawiania i rozwiązywania problemów. Wszystko dlatego, że zespoły skupiają się raczej na procesach niż na funkcjach. Zachęcają do przekwalifikowania, aby członkowie mogli wykonywać nawzajem swoje prace i poszerzać umiejętności. Ta ekspansja umiejętności zwiększa elastyczność organizacyjną.

Chociaż zespoły nie zawsze osiągają te korzyści, nie możemy ignorować rzeczywistości, że ruchy grupowe mają obecnie ogromny rozmach i odzwierciedlają przekonanie kierownictwa, że ​​zespoły mogą odnosić sukcesy w szerokim zakresie ustawień. Istnieją oczywiście czynniki warunkowe, które wpływają na akceptację i sukces zespołów.