Dynamika grupy: znaczenie i znaczenie dynamiki grupy

Dynamika grupy: znaczenie i znaczenie dynamiki grupy!

Znaczenie:

Słowo "dynamika" oznacza "siłę". Dynamika grupy oznacza badanie sił w grupie. Ponieważ istoty ludzkie mają wrodzone pragnienie przynależności do grupy, dynamizm grupy jest konieczny. W organizacji lub w społeczeństwie widzimy grupy, małe lub duże, działające na rzecz dobrobytu.

Proces społeczny, w którym ludzie współdziałają ze sobą w małych grupach, można nazwać dynamizmem grupowym. Grupa ma określone wspólne cele i cele, a członkowie są związani z pewnymi wartościami i kulturą.

W rozwoju organizacyjnym dynamika grupy odnosi się do zrozumienia zachowania ludzi w grupach, które próbują rozwiązać problem lub podjąć decyzję. Dobry menedżer może działać jako pomocnik i pomagać grupie w osiąganiu jej celów i podejmowaniu właściwych decyzji.

Ponieważ ludzie gromadzą się w grupach z powodów innych niż realizacja zadania, proces grupowy występuje w innych rodzajach grup, takich jak grupy rozwoju osobistego (np. Grupy spotkań, grupy badawcze, grupy modlitewne). W takich przypadkach osoba z doświadczeniem w procesie grupowym może być pomocna w roli facylitatora.

Znaczenie dynamiki grupowej :

1. Grupa może wpływać na sposób myślenia jej członków. Członkowie są zawsze pod wpływem interakcji innych członków w grupie.

2. Grupa z dobrym liderem radzi sobie lepiej w porównaniu do grupy ze słabym liderem.

3. Grupa może dać efekt synergii, to znaczy, jeśli grupa składa się z pozytywnych myślicieli, jej wydajność jest większa niż podwójna za każdym razem.

4. Dynamika grup może zapewnić członkom satysfakcję z pracy.

5. Grupa może także wprowadzić ducha zespołu wśród członków.

6. Nawet postawa, percepcja i pomysły członków zależą od dynamiki grupy. Na przykład, negatywni myśliciele mogą zostać przekształceni w pozytywnych myślicieli przy pomocy facylitatora.

7. Jeśli grupa działa jako spójna grupa, współpraca i konwergencja mogą doprowadzić do maksymalizacji produktywności.

8. Wreszcie, dynamizm grupy może zredukować niepokoje pracownicze i rotację siły roboczej spowodowane emocjonalnym przywiązaniem członków grupy.