CEO: Chief Executive Officer - (Rola i podejścia)

CEO: Chief Executive Officer - (Rola i podejścia)

Rola dyrektora generalnego (CEO) wynika z głównych funkcji pełnionych przez CEO.

Zarządzanie strategiczne jest ogólną funkcją zarządzania. Dyrektorzy generalni to najwyżsi menedżerowie, którzy są odpowiedzialni za sukces przedsiębiorstwa. Dyrektor generalny jest najważniejszym strategiem, który odpowiada za wszystkie aspekty zarządzania strategicznego, mianowicie formułowanie strategii, analizę i ocenę wdrożenia.

Dyrektor generalny jest wyznaczany przez różne nazwiska w różnych firmach, takich jak dyrektor zarządzający (MD), dyrektor wykonawczy (ED), prezes lub dyrektor generalny (GM). Jako najwyższy wykonawca jego rola jest bardzo istotna i znacząca w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Według Petersa i Watermana, "stowarzyszone z prawie każdym doskonałym przedsiębiorstwem było silnym liderem (lub dwoma), który wydawał się mieć wiele wspólnego ze sprawieniem, że firma była doskonała na pierwszym miejscu."

Rola CEO:

"CEO jest refleksyjnym myślicielem, który wyznacza strategię, projektuje organizację, aby wdrożyć plan i prowadzi żołnierzy przez niezbędne manewry, aby osiągnąć cele, korzystając z ogromnego doświadczenia i wglądu".

Ustala cele, a także "planuje, organizuje, kieruje i kontroluje. Dyrektor naczelny musi zdecydowanie wspierać planowanie strategiczne.

Rola CEO można podsumować w następujący sposób:

(a) Jest najwyższą osobą w organizacji odpowiedzialną za formułowanie i ocenę strategii.

(b) Odgrywa kluczową rolę w ustalaniu misji organizacji, ustalaniu celów i zadań.

(c) Dyrektor generalny jest przede wszystkim odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Rola CEO polega w zasadzie na zarządzaniu środowiskiem zewnętrznym i relacjami w celu stworzenia warunków do rozwoju, fie może również zajmować się organizacją wewnętrzną.

(d) Dyrektor generalny jest zarówno specjalistą, jak i generałem. Musi zapewnić, że organizacja jest dobrze zarządzana.

(e) Dyrektor generalny musi wypracować w sobie cechy zarządzania sobą, jak również zarządzania czasem.

(f) CEO powinien poświęcić większość swojego czasu na formułowanie polityki. Główne zasady strategiczne płyną z tego źródła.

(g) Cieszy się większymi kompetencjami niż inni menedżerowie. Musi on jednak zauważyć, że główne kierunki polityki mieszczą się w ramach nakreślonych przez Radę Dyrektorów.

(h) Dyrektor generalny może ustanowić "planistów korporacyjnych", aby śledzić najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania strategicznego.

W związku z tym CEO jest najwyższym człowiekiem, obok rady dyrektorów. Odgrywa ważną rolę w podejmowaniu strategicznych decyzji. Nie tylko podejmuje strategiczne decyzje, ale także stosuje takie polityki, aby osiągnąć cele korporacyjne. Odgrywa istotną rolę w zarządzaniu strategicznym, a sukces lub porażka strategii leży całkowicie w gestii dyrektora generalnego.

Podejścia do roli dyrektora generalnego:

Poniżej przedstawiono dwa podejścia, które można rozważyć w celu zbadania roli dyrektora generalnego.

1. Metoda modelowania ról:

W tym podejściu bierze się pod uwagę różne role odgrywane przez CEO. Można go uznać za:

(a) Główny architekt, strateg lub planista.

(b) Lider i budowniczy organizacji.

(c) Główny Menedżer, osoba wdrażająca lub koordynująca.

(d) Komunikator motywacyjny organizacyjny, mentor i osobisty przywódca.

2. Inne podejścia:

Istnieje wiele innych czynników określających rolę CEO, takich jak:

(a) Czas spędzony przez CEO.

(b) Cechy posiadane przez CEO i jego osobowość.

(c) Style komunikacji.

(dj Style kierownicze i przywódcze.

(e) Środowisko stworzone przez CEO w organizacji.