Przygotowanie rachunku kontraktowego (z próbką)

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o przygotowywaniu konta kontraktowego.

Dla celów kalkulacji kosztów dla każdego zamówienia przygotowywany jest oddzielny "rachunek kontraktowy", a wszystkie koszty związane z konkretną umową obciążają go. Ponieważ umowa jest zawierana u klienta, wszelkie wydatki poniesione na wykonanie tej umowy stają się kosztami bezpośrednimi.

Wszystkie koszty bezpośrednie, takie jak koszty materiałowe, płace, koszty specjalnych urządzeń i wyposażenia, koszty usług specjalnych, takich jak opłaty architekta itp., Są odliczane na konto Kontraktu. Wszystkie koszty pośrednie, takie jak wydatki biurowe i administracyjne, koszty napraw i magazynów, obciążają rachunek kontraktowy na zasadzie słuszności.

Saldo materiałów na budowie oraz urządzenia i wyposażenie po amortyzacji są zapisywane na rachunku kontraktowym. Wszelkie nietypowe straty, takie jak utrata materiałów i uszkodzenie urządzenia podczas transportu, są zapisywane na rachunku umownym poprzez obciążenie rachunku zysków i strat.

Po zakończeniu umowy uzgodniona cena za wykonaną pracę zostaje zaksięgowana na rachunku kontraktu. Saldo rachunku kontraktu stanowi zysk lub stratę (faktyczną lub nominalną) i jest przenoszone do rachunku zysków i strat.