Rachunek przychodów i płatności oraz rachunek dochodów i wydatków

Różnica między rachunkiem kwitów i płatności a kontem dochodów i wydatków!

Głównym punktem rozróżnienia między Rachunkiem Kwitów i Płatności a Rachunkiem Zysków i Wydatków jest to, że podczas gdy pierwsze jest podsumowaniem księgi kasowej, to ostatnie zastępuje Rachunek zysków i strat w obrocie niehandlowym. Wszystkie inne punkty rozróżnienia płyną z tego podstawowego punktu.

Rozróżnienie to można opisać w następujący sposób:

Rachunek kwitów i płatności:

(1) To naprawdę nie jest konto, które wychodzi z systemu podwójnego dostępu. Jest to raczej oświadczenie, które jako podsumowanie książki gotówkowej (rachunku gotówkowego lub gotówkowego i rachunków bankowych) prezentowane jest w formie konta. Jest to zatem podsumowanie rachunku rzeczywistego (gotówkowego) lub rachunku rzeczywistego (gotówkowego) i osobistego (bankowego).

(2) Zawiera zarówno kapitał, jak i pozycje przychodów.

(3) Tylko transakcje gotówkowe znajdują w nim miejsce.

(4) Zaczyna się od otwarcia środków pieniężnych i sald bankowych.

(5) Po stronie debetowej, wpływy są rejestrowane po stronie kredytowej, płatności są rejestrowane.

(6) Różnica dwóch stron oznacza gotówkę zamknięcia i salda bankowe.

(7) Nie musi mu towarzyszyć żaden inny dokument. Jednak w praktyce niezmiennie prezentuje się go na rachunku dochodów i wydatków oraz w bilansie.

Rachunek dochodów i wydatków:

(1) Jest to rachunek nominalny, który jest sporządzany na koniec okresu księgowego, kiedy zamykane są zapisy. Służy temu samemu celowi co konto zysku i strat. Jest to integralna część systemu podwójnego wejścia.

(2) Zawiera tylko pozycje przychodów.

(3) Transakcje inne niż transakcje gotówkowe również znajdują w nim miejsce.

(4) Nie ma bilansu otwarcia.

(5) Po stronie debetowej wydatki są rejestrowane po stronie kredytowej, dochody są rejestrowane.

(6) Różnica dwóch stron oznacza nadwyżkę, tj. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami lub deficyt, tj. Nadwyżkę wydatków nad dochodami.

(7) Będąc częścią ostatecznego sprawozdania finansowego, musi mu towarzyszyć bilans.